SERBEST, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN  AVUKATLAR VE HAKİM ADAYLARI İÇİN NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK “NOTERLİK BELGESİ” ALMAK İSTEYENLERİN VERECEKLERİ BELGELER

  

1.   Noterden onaylı nüfus cüzdanı örneği ya da nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği.

2.   Ad-soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

3.  Hukuk fakültesi diploması veya çıkış belgesi, “ilgili  Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi “. (İlgili fakülteden, YÖK’ten ya da noterden onaylı)

4.   Hükümlülüğünün bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınmış belge. (18 yaşından sonra ad,  soyad, doğum tarihi ve evlenme nedeniyle soyadı değişikliği gibi sabıka kaydı çıkarılmasına esas nüfus bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, önceki bilgilere göre de alınmış sabıka kaydının eklenmesi. )

5.   Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.

6.   İkamet adresi ve  telefon numarası  (beyan şeklinde)

7.   Halen kayıtlı bulunduğu (kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.

8.   Halen bir kurumda çalışılıyor ise, sicil özeti veya hizmet belgesi ile hakkında halen devam eden siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.

9.   Avukatlık ruhsatnamesi örneği. (noterden , T. Barolar Birliğinden veya ruhsatnamenin verildiği  barodan ya da halen kayıtlı bulunduğu barodan onaylı)

10. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenlenip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.

11.   4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulune uygun, erkeklerde sakalsız ceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

12.   Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

             Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün  
                         İletişim adresi:Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
                         Mustafa Kemal Mh. 2151 Cad. No:34/A (06530)
                                                                          Söğütözü-ANKARA

NOT:
Noterlik belgesi almak için yapılacak  başvurular hakkında bilgi almak üzere Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün  0312 218 75 04, veya
Türkiye Noterler Birliği’nin 218 80 00 /3100 numaralı telefonları aranabilir.

 

 

 

                                                           BEYANNAME

 

            1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre, noterliğe engel bir halim olmadığını, gerek cezai ve gerekse inzibati bir karar sonucu hakim, savcı, avukat ve memur olma niteliğini kaybetmediğimi mesleğin vakar ve haysiyetiyle bağdaşmayan herhangi bir meşgalede bulunmadığımı, mahkeme kararı ile tasarruf ehliyetimin sınırlandırılmış  bulunmadığını, hakkımda aciz vesikası veya iflas kararı verilmemiş olduğunu beyan ederim.    /     /20

 

  

                                                                                                          Adı ve Soyadı

                                                                                                                  İmza

 

Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi Adalet Bakanlığı Web sitesinden öğrenilebilir